Disclaimer / Podmínky používání

Čtěte prosím pozorně

Přístupem na webové stránky www.cbre.cz (dále jen „Webové stránky“) potvrzujete, že jste podnikající uživatel starší 18 let, který je oprávněn tyto Webové stránky používat, a zavazujete se dodržovat všechny následující podmínky používání (dále jen “Podmínky užívání“).

Tyto Podmínky užívání upravují váš přístup na Webové stránky s výjimkou případů, kdy existují zvláštní podmínky upravující jednotlivé oblasti Webových stránek, které jsou uvedeny na příslušné stránce webových stránek. Pokud nesouhlasíte s dodržováním těchto Podmínek užívání, neměli byste tyto Webové stránky používat. Pro přehlednost se v těchto Podmínkách užívání odkazy na „my“ ve všech formách, „náš“ ve všech formách, "sami“ ve všech formách znamenají společnost CBRE Limited a všechny její propojené osoby nebo společnosti ve skupině. 

Tyto Podmínky používání spolu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady ochrany osobních údajů“), které jsou k dispozici na adrese www.cbre.cz/emea_en/PrivacyPolicyEMEA, stanoví, na jakém základě budeme shromažďovat, používat a zveřejňovat některé vaše osobní údaje. Používání těchto Webových stránek znamená, že jste se s Podmínkami užívání a Zásadami ochrany osobních údajů seznámili, rozumíte jim a zavazujete se je dodržovat.

Podmínky užívání můžeme případně měnit, přičemž kopii změněných podmínek zveřejníme na těchto Webových stránkách. Aktualizované Podmínky užívání jsou pro vás závazné od okamžiku jejich zveřejnění na Webových stránkách. Doporučujeme vám pravidelně navštěvovat Webové stránky, zejména tuto jejich část, abyste se ujistili, že jste se seznámili se všemi případnými změnami.

1. Přístup
Vyhrazujeme si právo umožnit přístup k určitým oblastem Webových stránek pouze schváleným registrovaným uživatelům. V případě, že přístup k některé části Webových stránek vyžaduje vaši registraci, zavazujete se nám poskytnout pravdivé, přesné, aktuální a úplné údaje, zejména členské jméno a heslo, jakož i své jméno/název, adresu, telefonní číslo a platnou e-mailovou adresu („Údaje k účtu“). Souhlasíte s tím, že budete své Údaje k účtu podle potřeby aktualizovat tak, aby vždy byly přesné. Společnost CBRE bude vaše Údaje k účtu používat v souladu se svými Zásadami ochrany osobních údajů. 

Zavazujete se nás neprodleně informovat o jakémkoli neoprávněném použití vašeho členského jména, hesla nebo účtu. Společnost CBRE neodpovídá za žádnou újmu vzniklou v důsledku neoprávněného použití vašeho účtu. Zavazujete se společnost CBRE odškodnit za jakékoli nevhodné, neoprávněné nebo nezákonné použití vašeho účtu. 

2. Právo užívat Webové stránky
Společnost CBRE vám uděluje omezené, nevýhradní a nepřenosné právo (licenci) na přístup na Webové stránky a právo je používat v souladu s těmito Podmínkami užívání. Jakékoli použití Webových stránek, které není výslovně povoleno těmito Podmínkami užívání, je přísně zakázáno.


3. Duševní vlastnictví
Berete na vědomí, že společnosti CBRE náleží veškerá vlastnická a autorská práva k obsahu poskytovanému na těchto Webových stránkách, nebo k němu má licence. Veškerá vlastnická práva a práva duševního vlastnictví k jakémukoli licencovanému obsahu poskytovanému na Webových stránkách jsou majetkem příslušných vlastníků obsahu, mohou být chráněna příslušnými předpisy na ochranu autorských práv nebo jinými zákony a smlouvami o duševním vlastnictví a jejich použití může být omezeno ustanoveními těchto předpisů nebo smluv. 

Webové stránky jste oprávněni používat pro své informační a interní obchodní účely, dále jste oprávněni si pořizovat kopie stránek Webových stránek, ale pouze pro své interní obchodní účely a za předpokladu, že zachováte veškerá upozornění na autorská práva a jiná vlastnická práva. Žádné úpravy, přenos, pronájem, kopírování nebo použití obsahu Webových stránek pro veřejné nebo komerční účely (kromě interního obchodního použití) nejsou povoleny. Následující názvy jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti CBRE: CBRE a její designové logo, jakož i některé další ochranné známky výrobků a služeb, grafika a loga CBRE (souhrnně „Ochranné známky CBRE“) používané v souvislosti s poskytováním produktů a služeb CBRE. Webové stránky mohou obsahovat ochranné známky výrobků a služeb, grafiku a loga třetích osob. K ochranným známkám CBRE ani k ochranným známkám třetích osob vám nejsou udělena žádná práva ani licence.

4. Omezení
Zavazujete se: (i) nepoužívat Webové stránky k reprodukci, přenosu, zveřejňování nebo šíření materiálů chráněných autorskými právy na jakémkoli nosiči nebo jakýmkoli způsobem bez výslovného písemného souhlasu společnosti CBRE; (ii) nekopírovat, neukládat, neupravovat, neměnit, nevytvářet jakákoli odvozená díla nebo jakýmkoli způsobem měnit jakýkoli obsah poskytovaný na Webových stránkách; nebo (iii) nepoužívat naše Webové stránky způsobem, který je v rozporu s těmito Podmínkami užívání. 

Dále se zavazujete: (a) nevydávat se za žádnou osobu nebo subjekt ani neuvádět nepravdivé údaje o své příslušnosti k jiné osobě nebo subjektu; (b) nepodílet se na žádných z dále uvedených činností: rozesílání nevyžádané pošty, zaplavování, sběru e-mailových adres nebo jiných osobních údajů, robotické shromažďování informací (spidering, screen scraping, databázový scraping) nebo jakákoli jiná činnost prováděná s cílem získat seznamy uživatelů nebo jakékoli jiné informace, zejména nabídky nemovitostí dostupné prostřednictvím Webových stránek; (c) nerozesílat prostřednictvím Webových stránek řetězové dopisy nebo pyramidové hry; (d) nepokoušet se získat prostřednictvím Webových stránek neoprávněný přístup do jiných počítačových systémů; nebo (e) nepoužívat Webové stránky způsobem, který by mohl omezit provoz, způsobit škodu, přetížení nebo snížit hodnotu Webových stránek nebo narušit používání a užívání Webových stránek jinými osobami. 

5. Zásady ochrany osobních údajů a poskytování informací
Není-li v těchto Podmínkách užívání uvedeno jinak, vztahují se na vaše používání Webových stránek Zásady ochrany osobních údajů společnosti CBRE. Kromě informací umožňujících osobní identifikaci, na které se vztahují naše Zásady ochrany osobních údajů, jsou veškeré materiály, které na Webové stránky přenesete nebo zveřejníte, považovány za nedůvěrné a nechráněné. Společnosti CBRE ve vztahu k takovým materiálům nevznikají žádné povinnosti. Veškerá sdělení a jiné materiály, které na Webové stránky zašlete nebo zveřejníte, jsou a zůstanou naším majetkem a jejich zasláním souhlasíte s tím, že je můžeme použít k jakémukoli účelu, aniž bychom vám za to museli platit jakékoliv protiplnění. 

6. Vyloučení odpovědnosti
Webové stránky jsou vám poskytovány ve stavu „jak jsou“. Jakékoli použití Webových stránek je na vaše vlastní nebezpečí. Společnost CBRE v maximálním rozsahu povoleném zákonem vylučuje veškeré výslovné či mlčky předpokládané záruky (zejména, nikoliv však výlučně předpokládané záruky uspokojivé kvality, vhodnosti pro daný účel a použití přiměřené péče a dovedností). Společnost CBRE neposkytuje žádná prohlášení, záruky ani ujištění, že Webové stránky budou odolné proti poškození, napadení, virům, neoprávněným zásahům, napadení hackerů nebo jinému porušení bezpečnosti. 

Přestože jsme se snažili poskytnout přesné a úplné informace, jsou Webové stránky poskytovány bezplatně, proto nemůžeme nést odpovědnost vůči žádné osobě za jakoukoli ztrátu nebo škodu, která by mohla vzniknout přímo nebo nepřímo v důsledku používání Webových Stránek (či nemožnosti je používat) nebo jakýchkoli informací obsažených na Webových stránkách. Informace o nemovitostech uvedené na Webových stránkách mohou obsahovat chyby, opomenutí, může u nich dojít ke změně ceny, nájemních nebo jiných podmínek, předchozímu prodeji, pronájmu nebo financování, případně jejich nabídka může být stažena bez předchozího upozornění. Veškeré prognózy, názory, předpoklady nebo odhady uváděné na Webových stránkách jsou pouze ilustrativní a nemusí představovat současnou nebo budoucí charakteristiku uvedené nemovitosti. Doporučujeme vám, abyste se vy i vaši daňoví a právní poradci sami seznámili se stavem jakékoli nemovitosti uvedené na Webových stránkách a jakékoli zamýšlené transakce týkající se této nemovitosti. 

7. Odpovědnost

Žádným ustanovením těchto Podmínek užívání není omezena odpovědnost společnosti CBRE za smrt nebo zranění osob způsobených naší nedbalostí nebo za podvodné uvedení v omyl. 

Společnost CBRE vám v žádném případě žádným způsobem neodpovídá za náhradu nepřímé, obecné, zvláštní, náhodné, následné, exemplární nebo jiné škody (zejména, nikoliv však výlučně, ušlý zisk, přerušení provozu, poškození souborů, ztrátu obchodních informací nebo jakoukoli jinou majetkovou újmu) vzniklé v souvislosti s Webovými stránkami nebo v souvislosti s používáním Webových stránek, nemožností je používat nebo v souvislosti s výsledky používání Webových stránek, a to i v případě, že společnost CBRE byla na možnost takových škod předem upozorněna. Žádné ústní ani písemné informace nebo rady poskytnuté společností CBRE nebo jinými osobami nepředstavují záruku a vy ani žádná třetí osoba se na takové informace nebo rady nemůžete spoléhat.

8. Odškodnění
Zavazujete se odškodnit společnost CBRE za veškeré ztráty, náklady, nároky nebo výdaje (ať už přímé nebo nepřímé) vzniklé na základě (i) jakéhokoli tvrzení, že vaše provozování, držení nebo používání Webových stránek nebo jakékoli jejich části, a to jakýmkoli způsobem, je v rozporu s těmito Podmínkami užívání nebo že jakékoliv materiály nebo informace, které nám poskytnete, porušují autorská práva nebo práva duševního vlastnictví jakékoli třetí osoby; nebo (ii) vašeho používání nebo zneužívání Webových stránek.

9. Obecná ujednání
Zavazujete se dodržovat veškeré příslušné právní předpisy, které se vztahují na používání Webových stránek. 

CBRE nebo její obchodní partneři mohou na Webových stránkách nebo jejich prostřednictvím prezentovat reklamy nebo jiné propagační materiály. Vaše jednání s jakýmikoliv inzerenty z řad třetích osob na Webových stránkách nebo jejich prostřednictvím nebo vaše účast na propagačních akcích pořádaných na Webových stránkách je výhradně záležitostí mezi vámi a takovou třetí osobou a vaše účast se řídí podmínkami platnými pro danou reklamou nebo propagační akcí. CBRE neodpovídá za žádnou ztrátu nebo škodu jakéhokoli druhu, která může vzniknout v důsledku takového jednání nebo v důsledku přítomnosti materiálů takové třetí osoby na Webových stránkách. 

Odkazy na Webových stránkách a dalších námi provozovaných webových stránkách mohou vést na webové stránky třetích osob. Obsah, přesnost a funkčnost takových webových stránek je mimo kontrolu CBRE a my nemůžeme za tyto webové stránky převzít žádnou odpovědnost, ani obsah těchto webových stránek třetích osob neschvalujeme. Zejména jakékoli jednání s provozovateli webových stránek třetích osob se řídí případnými podmínkami daného provozovatele webových stránek. 

Přístup k celým Webovým stránkám nebo jejich části může být dočasně a bez předchozího upozornění pozastaven.

Pokud soud shledá některé ustanovení těchto Podmínek užívání nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným, ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.
 
Pokud neuplatníme jakékoliv právo nebo formu nápravy podle těchto Podmínek užívání neznamená, že se takového práva nebo formy nápravy vzdáváme. 

Tyto Podmínky užívání představují úplnou dohodu a ujednání mezi smluvními stranami ve věci používání Webových stránek a nahrazují veškeré ostatní podmínky, které by údajně měly být použity. 

Tyto Podmínky užívání se řídí právem Anglie a vy se zavazujete podřídit výlučné pravomoci anglických soudů.

© 2012 CBRE, Inc.