Batist Medical


Lokace: Praha 8 | Dokončeno: 2021 | Plocha: 900 m2 | Sektor: kanceláře

         

AV Media


Lokace: Praha 10 | Dokončeno: 2021 | Plocha: 1 200 m2 | Sektor: kanceláře

         

BNP Paribas Cardif


Lokace: Praha 5 | Dokončeno: 2019 | Plocha: 3.000 m2 | Sektor: kanceláře

Slide1     Slide2    Slide3

Johnson & Johnson


Lokace: Praha 5 | Dokončeno: 2019 | Plocha: 15.000 m2 | Sektor: kanceláře

Slide1     Slide2    Slide3

ANECT


Lokace: Praha 4 | Dokončeno: 2018 | Plocha: 1.400 m2 | Sektor: kanceláře

Slide1     Slide2    Slide3