května 18, 2021

Sedmnáct vytyčených cílů, 193 zapojených států OSN a cílový rok 2030. Tak vypadá v číslech Plán udržitelného rozvoje, projekt Organizace Spojených Národů ke zdravější planetě a udržitelnějšímu životu. Seznamte se s šesti cíli, na jejichž plnění se podílí udržitelné budovy a kterým se věnujeme i my v CBRE.


Sustainable Development Goals (SDGs), tedy Plán udržitelného rozvoje, byl schválen v roce 2015 a představil program rozvoje na příštích 15 let. Na vymezení cílů se podílely všechny členské státy OSN. V České republice je průkopníkem Asociace společenské odpovědnosti, na jejichž stránkách se o jednotlivých globálních cílech můžete dočíst podrobněji.

Zajištění zdravého života a zvýšení jeho kvality pro všechny v jakémkoli věku

Zdraví je jedním z indikátorů pokroku jednotlivých států v oblasti udržitelného rozvoje. Ovlivňuje ho z velké části prostředí, ve kterém žijeme. Znečištěný vzduch, nedostupné bydlení či nedostatek zelených ploch ve městech ke kvalitnímu životu však nepřispívají. Proto je pro rozvoj měst důležité kultivovat městskou zeleň a stavět udržitelné budovy.

Při navrhování budov je tedy potřeba volit metody a procesy s minimálním negativním dopadem na životní prostředí a zdraví osob. Správně navržené budovy vytváří prostředí, ve kterém jde ruku v ruce zdraví a pohoda osob pohybujících se v něm – a to jak uvnitř, tak venku. Mimochodem, věděli jste, že dle Světové zdravotnické organizace má znečištěný vzduch na svědomí životy více osob, než třeba znečištěná voda či tropická onemocnění?

Přístup k cenově dostupným, spolehlivým, udržitelným a moderním zdrojům energie

V dnešní době si nedokážeme život bez elektřiny představit. Přesto každý pátý člověk na zemi k ní nemá přístup. Privilegium elektřiny nás však neopravňuje zacházet s ní, jak se nám zlíbí. Proto je klíčové navrhovat nové budovy jako zdroje obnovitelné energie a optimalizovat stávající tak, aby se co nejvíce snížila jejich spotřeba. Úspor lze dosáhnout díky energeticky účinnějšímu vybavení, jako jsou například tepelná čerpadla, LED osvětlení nebo díky důslednějšímu zhasínání a odpojení nepotřebných spotřebičů ze zásuvky. S optimalizací provozu nám zase může pomoci energetický monitoring, který sbírá data z různých částí budovy a zajišťuje konstantní a úsporný chod.
shutterstock_1462012364(zdroj: Shutterstock)

Vytvoření inkluzivních, bezpečných, odolných a udržitelných měst a obcí

Za 70 % veškerých emisí skleníkových plynů jsou zodpovědné městské zástavby. To rozhodně není pěkné číslo. Rozvojové plány udržitelných měst počítají s výstavbou dalších zelených ploch, které využijí nejen lidé, ale i zvířata. Stromy navíc poskytují stín a během parných dní dokážou snížit městské teploty až o 5,5 stupně Celsia, což je příjemné nejen pro obyvatele města, ale i pro budovy, které díky nižším nárokům na chlazení mohou výrazně omezit svou spotřebu elektrické energie.

A jak se na snížení emisí můžeme podílet my? Při cestě do práce vyměnit automobilovou dopravu za veřejnou nebo se domluvit kolegy na carsharingu a svačiny a oběd do práce mít v ekologických obalech a ne jednorázových.

Zajištění udržitelné spotřeby a výroby

Udržitelná výstavba mimo jiné využívá recyklovatelné materiály a výrobky, a podporuje tak zodpovědné nakládání se zdroji. Zodpovědně můžete například přistupovat k vybavení kancelářských prostor. Volte pouze certifikované materiály a výrobky, které jsou nejen opětovně recyklovatelné, ale také neobsahují chemikálie jako je formaldehyd nebo jiné těkavé organické látky, které mohou snižovat naši schopnost soustředit se a vykonávat úkoly.

Přijmutí bezodkladných opatření na boj se změnou klimatu a zvládání jejích dopadů

Věděli jste, že více než 1/3 emisí skleníkových plynů je produkována stavebním průmyslem? Proto je nutný návrh dlouhodobě odolných a přizpůsobivých budov s minimálním dopadem na klima. V tomto hrají nemovitosti skutečně klíčovou roli, jelikož uhlíková stopa budov je oproti jiným odvětvím velmi vysoká. Je proto třeba učinit radikální změny a navrhovat více uhlíkově neutrálních budov, které vyprodukují více obnovitelné energie, než spotřebují. Kromě generování energie je veliký potenciál zmenšení uhlíkové stopy budov v minimalizaci energetické spotřeby za použití efektivních technologií a ve stavebních procesech příznivých životnímu prostředí.

shutterstock_474667852
(zdroj: Shutterstock)

Oživení globálních partnerství pro udržitelný rozvoj a posílení prostředků pro jeho uplatňování

Mezinárodní partnerství umožňuje sdílení nápadů, zkušeností a know-how k rychlejší a efektivnější implementaci opatření vedoucí ke splnění všech 17 cílů udržitelného rozvoje.

Na plnění zmíněných cílů se může podílet každý. Firmy napříč odvětvími by měli pracovat na snižování své uhlíkové stopy, např. omezením spotřeby elektřiny a tepla nebo paliv u firemních vozidel. Se strategickým a holistickým přístupem vám rád pomůže náš kolega Ondřej Víša, konzultant v oblasti udržitelnosti.

Druhý život budov. Podívejte se, jak ožilo šest českých brownfieldů

Druhý život budov. Podívejte se, jak ožilo šest českých brownfieldů

6 druhů rostlin, které můžete pěstovat v kanceláři

6 druhů rostlin, které můžete pěstovat v kanceláři