července 14, 2022

V procesu koupi, prodeje či pronájmu nemovitosti ale i v oblasti investic se setkáte s množstvím různých smluv a dokumentů, které souvisí s udržitelným provozem budov a které napomáhají zlepšení životního prostředí. Zavedení těchto udržitelných principů ve vaší společnosti otevírá dveře novým obchodním příležitostem. Pojďme se podívat na příklady některých z nich.


 

Energetický audit

 

Energetický audit je dokument, který informuje o stávající nebo předpokládané úrovni využívaní energie v budovách nebo v energetických hospodářstvích. Zpráva energetického auditu obsahuje i doporučení a efektivní návrhy pro snížení nákladů na energie nebo zvýšení energetické účinnosti. Součástí tohoto dokumentu je i doporučení na realizaci.

$name
(Zdroj: Shutterstock)

Green leases

Green lease je doložka nájemní smlouvy, na jejíž základě vlastník a nájemce budovy přebírají konkrétní povinnosti s ohledem na udržitelný provoz nemovitosti a zlepšení životního prostředí. Tento koncept lze chápat jako řadu ustanovení a opatření, která lze vložit do standardních typů smluv. Jednotlivá opatření se vztahují například na energetickou účinnost, snížení odpadu, na nakládání s vodou, snížení emisí uhlíku a na ekologická dopravní opatření. V rámci nájemní smlouvy může být rovněž stanoven požadavek na pravidelné podávání zpráv o průběhu zvolené strategie.

Green bond

Green bond neboli zelené dluhopisy jsou jednou z forem dluhového financování obchodních společností. Dluhopis je možné považovat za zelený, pokud je zaměřen na investici, která je v souladu s environmentálními cíli a splňuje tzv. Green Bonds Standards. Zelené dluhopisy mají sloužit k financování ekologicky zaměřených projektů, které si kladou za cíl zlepšit životní prostředí. Green bonds jsou jednou z možností, jak plnit závazky Pařížské dohody o klimatu z roku 2015.

Výhodou zelených dluhopisů je jejich osvobození od daní, jsou proto levnější a investor z nich má větší zisk. Mezi emitenty zelených dluhopisů patří státy), banky, ale i firmy a společnosti.

$name

(Zdroj: Shutterstock)

 

Materiality Assesment

 

Materiality assesment je analýza významnosti témat, která mají zásadní ekonomický, enviromentální a společenský dopad nebo podstatně ovlivňují hodnocení a rozhodování stakeholderů. Posouzení probíhá formou otázek zaměřených na stakeholdery a další zainteresované osoby. Cílem je zjistit, jak důležité jsou specifické otázky životního prostředí, společnosti a ESG témata. Získané poznatky mohou být použity k vedení strategie a komunikace a pomohou společnostem tvořit smysluplnější strategii udržitelnosti.

 

SFDR

 

SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) je nařízení o zveřejňování informací o udržitelnosti v sektoru finančních služeb. Tato legislativa je součástí akčního plánu EU pro udržitelné finance a stanovuje změny v následujících oblastech:

 

1.     přesměrování kapitálových toků směrem k ekologicky udržitelným investicím

2.     zahrnování udržitelnosti do řízení rizik

3.     podpora transparentnosti a dlouhodobých výsledků finančních a ekonomických aktivit.

 

Cílem je zjednodušit kritéria a zvýšit transparentnost v informování, jak účastníci finančního trhu začleňují environmentální a sociální kritéria a kritéria pro řízení a správy (ESG) do rizik a příležitostí při svých investičních rozhodnutích.

 

Nevyznáte se v obsáhlých dokumentech a smlouvách a uvítali byste pomoc experta? Kontaktujte nás a nechte si poradit od zkušených realitních konzultantů.